Doc. dr Marija Maćešić

Specijalista interne medicine – endokrinolog

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalista interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Magistar medicinskih nauka
Magistarsku rad " Analiza uticaja insulinske senzitivnosti i insulinske sekrecije na nivo
insulina u cerebrospinalnoj tečnosti u bolesnika sa Alchajmerovom demencijom "
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doktor medicinskih nauka
Doktorska disertacija “Analiza uticaja insulinske rezistencije i metaboličkih
determinanti na kognitivnu disfunkciju u blagom kognitivnom poremećaju i
Alchajmerovoj bolesti” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Radno iskustvo
Specijalista interne medicine – endokrinolog
U stalnom radnom odnosu na Klinici za endokrinologiju, Klinički Centar Srbije
Saradnik na projektu odobrenom od strane Ministarstva za nauku „Insulinska
rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne
vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja”
Član je Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Udruženja endokrinologa
Srbije, Evropske asocijacije za studiju dijabetesa (EASD), Centralno-evropske Diabetes
Asocijacije (CEDA).