Doc. dr Snežana Lukić

Specijalista interne medicine gatroenterolog.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine.

Specijalista interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odbranjena magistarska teza: Prediktivni značaj morfologije biliopankreasnog sistema u pojabi komplikacija posle endoskopske retrogradne holangiopankreatografije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odbranjena doktorska disertacija, Značaj epidemioloških i genetskih faktora u nastanku karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu.

Subspecijalizacija iz oblasti digestivnog sistema: Faktori rizika za nastajanje hroni;nog pankreatitisai karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo:

 

Specijalista interne medicine-gastroentereolog.

U stalnom radnom odnoosu na klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Klini;ki centar Srbije, Beograd.

Šef kabineta za funkcoionalnu dijagnostiku, Klinika za  gastroenterologiju i hepatologiju Klinički centar Srbije.

Subspecijalista gastroenterohepatologije.

 

Docent, predmet interna medicina, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu.